Reklamné predmety
                                       
Reset filtra

Kategórie:

Značka:

 

DomovČo je reklamný predmet?

Čo sa považuje za reklamné predmety? Kedy sú daňovými výdavkom?

S účinnosťou od 1.1.2015 novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov došlo k zmene ustanovenia § 21 ods. 1 písm. h),podľa ktorého sa do daňových výdavkov zahŕňajú výdavky na reklamné predmety.

Výdavky na reklamné predmety môžu byť daňovým výdavkom ovplyvňujúcim základ dane daňovníka iba v prípade, že sa jedná o reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden predmet. Zákon nestanovuje povinnosť označovať reklamné predmety obchodným menom alebo ochrannou známkou daňovníka.

Reklamným predmetom sú aj

  • víno (do sumy nepresahujúcej 17 eur za jeden predmet),  najviac však vo výške 5 % z vykázaného základu dane daňovníka za príslušné zdaňovacie obdobie,
  • ostatné alkoholické nápoje (okrem vína), ale iba u daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti, ak ide o predmety nepresahujúce sumu 17 eur,
  • tabakové výrobky (do sumy nepresahujúcej 17 eur za jeden výrobok), ale iba u daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti,

Vínom sa rozumie alkoholický nápoj definovaný v § 4 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov, a to

  • tiché víno
  • šumivé víno
  • tichý fermentovaný nápoj
  • šumivý fermentovaný nápoj

Za reklamný predmet sa nepovažujú darčekové reklamné poukážky!

Príklad na reklamné predmety z pohľadu zákona o DPH.

Spoločnosť zaoberajúca sa IT službami (sú platcami DPH) ,ktorá na propagáciu svojej firmy rozdáva perá a tašky na notebooky (položky sa považujú za reklamné predmety propagujúce danú firmy v tomto prípade IT firmu). Reklamné perá v hodnote 0,50€ za kus ,ktoré sa rozdali nebudú podliehať zdaneniu DPH, pretože ich hodnota nepresahuje 17€ za jeden kus.

Tašky na notebook s hodnotou 30€ presahujú hodnotu 17€ a považujú sa teda za dodanie tovaru za protihodnotu (čo je zdaniteľný obchod) a tým pádom tu vzniká daňová povinnosť v oblasti DPH vo výške 6€ (20%  z 30 eur = 6 eur) za každý odovzdaný kus – na tieto účely je potrebné viesť evidenciu reklamných predmetov z titulu DPH pri odovzdaní akéhokoľvek predmetu nevzniká, no z hľadiska dane z príjmov by šlo o pripočítateľnú položku.

Dôležité informácie.

Platiteľ dane nemá nárok na odpočítanie dane z reklamných predmetov , ak ich použije na činnosti ,ktoré sú oslobodené od dane podľa §28 až §41 zákona o DPH (ide o činnosť oslobodenú od dane na vstupe, bez nároku na odpočítanie dane na vstupe napr. poštové služby, finančné činnosti, prevádzkovanie lotérií a iné. podľa zákonov uvedených vyššie ), potom platiteľovi dane nevnikne pri ich kúpe nárok na odpočítanie dane.


Copyright 2011 - 2024 © Sparks.sk