Reklamné predmety
                                       
Reset filtra

Kategórie:

Značka:

 

DomovObchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky SPARKS, s.r.o. určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov SPARKS, s.r.o. so svojimi odberateľmi. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou s odberateľom explicitne uvedené inak.

 1. Definícia pojmov

 2. Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné majú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:
  1. ”dodávateľ” - znamená spoločnosť SPARKS, s.r.o. so sídlom na Gagarinovej ulici č.7/a, 821 03 Bratislava, IČO 31319921
  2. ”odberateľ” - znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou SPARKS, s.r.o. a to predovšetkým vystavením objednávky v ústnej alebo písomnej forme, podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej formy písomnej zmluvy
  3. ”produkt” - znamená všetok tovar, ktorý dodávateľ predáva vrátane:
   1. označovania produktu všetkými možnými spôsobmi podľa priania zákazníka ako sieťotlač, vyšívanie, flock atď.
   2. všetkých grafických, výrobných a servisných prác a poskytovanie dopravy dodávateľom alebo iným dopravcom alebo iba samotné služby (potlač, vyšívanie, atď.)
  4. „ObZ“ – znamená zákon č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník ) v platnom znení
  5. „VOP“ – znamená Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SPARKS, s.r.o.
  6. „vzorka“ – znamená produkt nachádzajúci sa vo vzorkovnici dodávateľa poskytovaný odberateľovi na zapožičanie na dobu určitú podľa bodu 7.1. a 7.4.
  7. „doručenie písomnosti“ – znamená, že písomnosť sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po jej odoslaní poštou, faxom alebo mailom.
 3. Objednávka produktu

  1. Odberateľ objednáva produkt a služby u dodávateľa písomne:
   1. e-mailom na adrese obchod@sparks.sk alebo priamo na e-mailové adresy
   2. jednotlivých obchodníkov uverejnených na internetovej stránke,
   3. poštou na adresu Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava.
   4. telefonicky alebo ústne v obchodnom mieste dodávateľa; v takom prípade dodavateľ vystaví potvrdenie objednávky a toto zašle klientovi e-mailom.
   5. prostredníctvom e-shopu na adrese www.sparks.sk
  2. Odoslané objednávky musia obsahovať základné náležitosti ako: číslo objednávky, kontaktnú osobu, spôsob prevzatia produktu, popis objednaného produktu s kódmi podľa aktuálneho cenníka a počty kusov.
  3. Odberateľ je povinný súčasne s objednaním produktu poskytnúť dodávateľovi zálohu na kúpnu cenu vo výške 50 % z ceny objednaného produktu, pokiaľ nie je
  4. v Dealerskej zmluve stanovené inak.
  5. Objednávky sú u dodávateľa zaraďované do systému a vybavované v poradí, v akom prichádzajú. Každá potvrdená objednávka je záväzná.
  6. Odberateľ má právo stornovať záväznú objednávku iba v prípade výrazného omeškania dodávky oproti predpokladanému termínu dodania a to iba v rozsahu meškajúcej dodávky. V každom inom prípade stornovania objednávky je dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa zmluvnú pokutu vo výške 20% kúpnej ceny za produkt, ktorý bol predmetom záväznej objednávky a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu do 14 dní od doručenia výzvy na úhradu.
 4. Dodanie produktu

  1. Dodanie produktu sa uskutočňuje vopred dohodnutým spôsobom: osobným prevzatím odberateľom alebo odovzdaním na prepravu.
   1. Pri osobnom prevzatí produktu zo skladu dodávateľa odberateľ svojim podpisom na dodacom liste alebo faktúre dodávateľa potvrdí správnosť a kompletnosť dodávky.
   2. Pri použití prepravcu sa faktúra, dodací list a produkt odovzdajú prepravcovi. Produkt je zabalený a zabezpečený. Odberateľ je povinný pri preberaní produktu skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste.
  2. Produkt sa považuje za prevzatý odberateľom od doby, kedy dodávateľ odberateľovi, jeho zástupcovi alebo prepravcovi umožní s ním fyzicky disponovať (bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie produktu počas prepravy).
  3. Odberateľ sa zaväzuje odobrať objednaný produkt alebo jeho časť najneskôr do 5 dní od písomnej alebo mailovej výzvy dodávateľa. Pri neakceptovaní tejto výzvy má dodávateľ právo predať objednaný produkt inému subjektu alebo zabezpečiť jeho ďalšie uskladnenie na náklady odberateľa.
  4. Odberateľovi so sídlom mimo Bratislavy, ktorý má uhradené predchádzajúce faktúry v dohodnutej lehote splatnosti a hodnota dodávaného produktu je nad 150 EUR bez DPH alebo nad 200 EUR bez DPH pri platbe na dobierku, dodávateľ dodá produkt na svoje náklady.
  5. V prípade objednania prepravy produktu dodávateľom, je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi prepravné náklady v plnej výške, okrem prípadu podľa bodu 3.4. VOP.
 5. Ceny a zľavy

  1. Zoznam produktu i s predajnými cenami je obsiahnutý v základnom cenníku dodávateľa. Z týchto cien má dodávateľ právo poskytnúť zľavy s ohľadom na množstvo predaného produktu, momentálnu situáciu na sklade a podľa aktuálnej cenovej politiky dodávateľa.
  2. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien a obsahu cenníka.
  3. Dodávateľ má vyhradené právo dohodnúť s odberateľom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov vo VOP a iných zmluvách.
  4. Cena platí v sklade dodávateľa v Bratislave na ulici Stará Vajnorská 37 a nezahŕňa náklady za služby, potlač, dopravu a poistenie.
 6. Platobné podmienky

  1. Platba sa vykonáva v hotovosti na základe zálohovej alebo riadnej faktúry vystavenej dodávateľom pri dodaní produktu, pokiaľ nie je Dealerskou zmluvou stanovené inak.
  2. Platbu za zapožičanie vzoriek je odberateľ povinný vykonať vždy v hotovosti v deň vystavenia faktúry pri dodaní produktu, pokiaľ nie je Dealerskou zmluvou stanovené inak.
  3. Dodávateľ si vyhradzuje právo čiastkovej fakturácie za už dodaný produkt.
  4. Odberateľ nie je oprávnený započítať si akúkoľvek splatnú alebo nesplatnú pohľadávku voči dodávateľovi, ktorá vznikla na základe objednávky podľa zmluvy, alebo týchto VOP, alebo ktorá vznikla porušením VOP, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.
 7. Vlastníctvo produktu a prechod nebezpečenstva škody

  1. Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k produktu až úplným uhradením kúpnej ceny a nákladov spojených s dodaním produktu, na ktoré má dodávateľ v súlade s VOP a zmluvou nárok.
  2. Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na odberateľa momentom dodania produktu odberateľovi alebo jeho splnomocnencovi.
  3. Do doby prechodu vlastníckych práv z dodávateľa na odberateľa, ktorý má produkt v držbe, odberateľ má všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný produkt na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako produkt  dodávateľa.
 8. Zapožičiavanie vzoriek dodávateľom odberateľovi

  1. Dodávateľ môže (podľa svojich momentálnych možností) zapožičať odberateľovi vzorky produktov určené na ich predvádzanie pričom budú dodržané podmienky podľa podmienok na zapožičanie produktu podľa bodu 7.2. až  7.4. VOP.
  2. V prípade záujmu o zapožičanie vzoriek si odberateľ objednáva príslušné vzorky objednávkou vzoriek. Dodávateľ vystaví za zapožičanie vzoriek odberateľovi faktúru, splatnú podľa platobných podmienok odberateľa. Doba zapožičania vzoriek je 14 kalendárnych dní, pokiaľ nie je v Dealerskej zmluve stanovené inak.
  3. Odberateľ je povinný pred uplynutím doby zapožičania vrátiť zapožičané vzorky nepoškodené a v pôvodnom obale; v takom prípade mu dodávateľ dobropisuje vystavenú faktúru za zapožičanie vzoriek.
  4. Dodávateľ má právo odmietnuť vrátenie vzoriek produktu odberateľom po uplynutí doby zapožičania alebo v prípade nesplnenia podmienok vrátenia vzoriek podľa bodu 7.3. VOP. V takom prípade odberateľ nadobudne vlastnícke právo ku daným vzorkám dňom doručenia odmietnutia vrátenia vzoriek odberateľom a uhradená cena za požičanie vzoriek sa bude považovať za kúpnu cenu za produkt.
 9. Zodpovednosť za škodu

  1. V prípade, že dodávateľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu z jednotlivej objednávky, takéto porušenie nebude mať vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán z iných odberateľom vykonaných objednávok podľa týchto VOP a iné zmluvné vzťahy medzi odberateľom a dodávateľom.
  2. Dodávateľ v súlade s § 373 a 374 ObZ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla odberateľovi v súvislosti s prekážkou, ktorá nastala nezávisle od vôle dodávateľa a zabránila dodávateľovi v splnení jeho zmluvnej povinnosti.
 10. Záručné lehoty a reklamačný poriadok

  1. Záručná doba na produkt, dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami ObZ. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ poskytuje záruku na vady produktu, ktoré sa vyskytnú v dobe šiestich mesiacov odo dňa prevzatia produktu odberateľom.
  2. V súlade s § 427 a § 428 ObZ je odberateľ povinný reklamovať zjavnú vadu produktu bezodkladne po jeho prevzatí, najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia produktu. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu sa nebude prihliadať.
  3. Dodávateľom poskytovaná záruka na produkt v plnom rozsahu zaniká, pokiaľ bol produkt použitý na ďalšie spracovanie, alebo bol akýmkoľvek spôsobom upravený, alebo pozmenený.
  4. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť dodávateľovi reklamovaný produkt na vlastné náklady do skladu dodávateľa čistý, mechanicky nepoškodený, nepotlačený ani inak neoznačený, v originálnom balení s kópiou dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom vady podľa bodu 9.5. VOP reklamačnému pracovníkovi dodávateľa.
  5. Vady musia byť vytknuté písomne alebo e-mailom na riadne vyplnenom reklamačnom liste reklamačnému pracovníkovi dodávateľa. Reklamačný list je prílohou a neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP. Reklamačný list vyplnený odberateľom obsahuje: obchodný názov odberateľa, dátum vydania dokladu, ktorým bol produkt zakúpený, číslo faktúry, katalógové značenie produktu, počet kusov produktu, popis vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie.
  6. Oprávnená reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
  7. V prípade, ak produkt nie je možné opraviť, dodávateľ si vyhradzuje právo vybaviť reklamáciu náhradným plnením alebo vrátením kúpnej ceny.
  8. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za vady zapríčinené mechanicky, nekvalifikovanou obsluhou, použitím nevyhovujúceho spotrebného materiálu, alebo pri inom porušení záručných podmienok, zistených pracovníkom dodávateľa. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením  vady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.
 11. Osobné údaje

  1. Pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru spracúva predávajúci osobné údaje kupujúcich, ktoré mu poskytnú v objednávke. Získané osobné údaje predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
  2. Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.
 12. Záverečné ustanovenia

  1. Ak sú, alebo sa stanú niektoré ustanovenia týchto VOP neplatnými, alebo v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, alebo sa stanú nevynútiteľnými, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
  2. Dodávateľ má vyhradené právo tieto VOP zmeniť. Zmena VOP sa považuje za účinnú voči odberateľovi dňom zverejnenia VOP na internetovej stránke dodávateľa - www.sparks.sk s uvedením dátumu platnosti VOP.
  3. Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami ObZ.

Všetky prípadné súdne spory budú riešené pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným spoločnosťou Slovenská rozhodcovská a.s., so sídlom Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava, IČO: 35 922 761, zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava 3, oddiel Sa, vložka č. 3530/B (ďalej len „rozhodcovský súd“) podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných  predpisov rozhodcovského súdu.

Copyright 2011 - 2024 © Sparks.sk